Vipps

Servicehund for personer med funksjonsnedsettelser er et relativt nytt hjelpemiddel i Norge, men i England og USA har slike hunder vært i bruk i flere tiår.

Anette Hornfelt ved Norges Blindeforbunds Førerhundskole søkte i 2000 prosjektmidler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Hun rekrutterte Neal Wallis fra USA som profesjonell servicehundtrener, og prosjektet resulterte i at 11 servicehunder ble utlevert i 2002 og 2003. 

Norges Handikapforbund avd. Øst v/Sverre Bergenholdt søkte i 2003 midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering til 3-årig prosjekt. Det ble inngått en avtale med Gunvald Andersen, eier av Hundeskolen Veiviseren, som utdannet og utplasserte 15 hunder og stod for utarbeidelse av rutiner for godkjenning av servicehunder. Neal var førstetrener og hadde det daglige ansvaret for treningen. Dette prosjektet overtok også ansvaret for ettervernet av de hundene som ble utplassert av det første prosjektet. Dette prosjektet ble avsluttet 31.12.2006.

Servicehundbrukerne stiftet 25.6.2006 Norsk forening for assistansehundbrukere, og navnet ble på årsmøtet 26.1.2008 endret til Norske Servicehunder. Foreningen er en interesseorganisasjon for nåværende og tidligere brukere av kvalifiserte og godkjente servicehunder. Foreningen har i tillegg til brukermedlemmene også husstandsmedlemmer og støttemedlemmer.

Foreningens formål skal være å ivareta nåværende og tidligere servicehundbrukeres interesser overfor offentlige myndigheter. Den skal også bidra til økt kunnskap om betydningen av servicehunder som et hjelpemiddel for personer med funksjonsnedsettelser av ulike typer. Likeså arrangere og delta på kurs og samlinger for å utvikle servicehundbrukernes kompetanse og nytte av hundene, samt skape et sosialt nettverk for å sikre et trygt og godt hundehold.

Det er stor spredning på servicehundbrukerne både med hensyn til geografi og diagnoser. Diagnoser som finnes i gruppen i dag er blant andre rygg- og nakkeskader, muskelsykdom, revmatisme, Parkinsons sykdom og epilepsi. Felles for alle er at servicehunden bidrar til økt selvstendighet og en mindre slitsom hverdag, for ikke å si en vesentlig økt livskvalitet. 

Stiftelsen Aleksanderfondet norske servicehunder leverte i 2009 ut servicehunder til to nye brukere samt en erstatningshund til en eksisterende bruker der den tidligere hunden måtte pensjoneres. I 2012 ble det levert ut 6 erstatningshunder til tidligere brukere, finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Departementet opprettet et forsøksprosjekt som har levert ut til sammen 8 servicehunder i 2013-14. Parallelt med dette prosjektet og innhenting av erfaring / kunnskap har departementet gjennom Norges Blindeforbund i årene 2014-16 delt ut til sammen 16 erstatningshunder til tidligere godkjente brukere av servicehund. Dette for å hindre at den enkelte bruker «faller tilbake – får forringet livskvalitet og levekår» mens man venter på en endelig godkjennelse av servicehund-ordningen. Pr i dag er det 30 servicehunder i tjeneste i Norge.