Hvem kan få servicehund?

Fra 2018 ble det vedtatt en ny ordning med stønad til servicehund for personer med funksjonsnedsettelser.

Hvem kan få servicehund?
Personer som har fysiske funksjonsnedsettelser og trenger hjelp med praktiske gjøremål, som for eksempel å hente gjenstander, åpne og lukke dører, hjelpe til med av- og påkledning kan få servicehund.

Det gis ikke servicehund for å varsle i forbindelse med diabetes eller epilepsi.

Det er et vilkår at du blir vesentlig mer selvhjulpen med en servicehund. Servicehunden må kunne bistå deg med flere praktiske gjøremål.

Din helsetilstand må være god nok til at du kan lufte hunden utendørs til alle årstider, ta deg av nødvendig pleie og stell, drive vedlikeholdstrening av tillærte oppgaver osv.

Hvis du er i arbeid eller under utdanning er det en forutsetning at hunden kan være med, og at den blir akseptert på arbeidsplassen eller skolen. Ditt hundehold må ikke medføre helsemessige problemer, for eksempel allergi, for personer i dine nære omgivelser.

På grunn av en begrenset budsjettramme må NAV prioritere hvem som skal få servicehund. Det er ikke sikkert at du får servicehund selv om du oppfyller vilkårene.

Hvordan søker du?
Du kan søke om servicehund så snart søknadsskjemaet er tilgjengelig på NAVs nettsider Servicehund – nav.no

Søknaden må inneholde:
En bekreftelse fra kommunen på hvilke kommunale tjenester du mottar og hvor ofte du mottar slike tjenester.

En legeerklæring om din helsesom beskriver:

 • Sykdommer og skader av betydning for din helse
 • Mobilitet/hjelpemidler til forflytning
 • Fysisk styrke
 • Balanse
 • Reaksjonshastighet
 • Utholdenhet
 • Høyde og vekt
 • Hørsel
 • Syn
 • Stemme/evne til å uttrykke deg høyt og tydelig
 • Behov for søvn og hvile på dagtid
 • Konsentrasjonsnivå
 • Psykisk helsetilstand
 • Medisinbruk
 • Om det forventes en endring i din helsetilstand i løpet av de neste 12-18 månedene
 • Det er ikke utarbeidet et skjema for legeerklæringen. Du må selv passe på at legeerklæringen beskriver punktene over.

Hva skjer etter at søknaden er sendt?
NAV vurderer om du kan være aktuell for å få servicehund. I så fall blir du kontaktet av Faglig utvalg for servicehunder. De intervjuer deg, vurderer om du oppfyller vilkårene og om du kan få servicehund på årets budsjett. NAV fatter vedtak om dette.

Deretter blir du kontaktet av en hundeskole som har avtale med NAV for en kartleggings-samtale hjemme hos deg.

Når hunden har gjennomført grunntrening og spesialtrening for å dekke dine individuelle behov skal du delta på et to ukers kurs hos leverandøren. Her du trener sammen med servicehunden under ledelse av en hundetrener.

Du og servicehunden må bestå en godkjenningsprøve mot slutten av kurset. Etter godkjenningen skal du trene i 5 dager med servicehunden under ledelse av hundetrener hjemme hos deg selv.

NAV vil fatte et nytt vedtak om tildeling av servicehund.

Del